Sıkça Sorulan Sorular

H2020 Sıkça Sorulan Sorular


AB Çerçeve Programları nedir?     

AB tarafından, üye ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından biridir. AB Çerçeve Programları, diğer birçok Topluluk Programı gibi amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanan çok yıllı programlardır.

 • Türkiye ne zaman AB Çerçeve Programlarına dahil olmuştur?

Ülkemiz ilk kez AB 6. Çerçeve Programı’ndan itibaren bu programa dahil olmuştur. AB 6. Çerçeve Programı 2002-2006 yılları arasında devam etmiş olup, yerini 2007-2013 yılarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’na bırakmıştır. 2014 yılından 2020 yılına kadar yürürlükte olan program Horizon 2020 olacaktır.

 • AB Çerçeve Programları finansman kaynağı nedir?

AB ÇP programa dahil olan üye ve asosye ülkeler tarafından Avrupa Komisyonunun çerçeve programı için oluşturduğu fon havuzuna belirli oranlarda katkıda bulunur. Bu oranlar müzakereler süresince belli olurlar. Tek bir havuzda toplanan fonlar daha sonra Avrupa Komisyonu tarafından çerçeve programı kapsamında dağıtılır.

 • Avrupa Araştırma Alanı (ERA-European Research Area) nedir?

ERA AB’nin bilimsel kaynaklarının birleştiren bilimsel araştırma programları sistemidir. Tıp, çevre, endüstri ve sosyoekonomik araştırma konularında Avrupa çapında çoklu işbirliklerine yoğunlaşmıştır.

 • AB Yeni Çerçeve Programı olan Horizon 2020 (H2020) Programı hakkında bilgi verebilir misiniz?  

Süresi: 2014-2020

Bütçe: 71 milyar Avro

Horizon 2020 devam etmekte olan 7. ÇP programının devamı niteliğinde Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği bir AB programıdır. Horizon 2020 dünyanın en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahiptir. Çok yıllı projeleri desteklemektedir.

 • H2020’nin 7. Çerçeve Programı (FP7)’ye göre farkları nelerdir?
 • Üç farklı program/girişimin tek programda birleştirilmesi
 • Çerçeve Program (ÇP)
 • Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and Innovation Programme -CIP)
 • Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology (EIT)
 • Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan ticarileştirmeye AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma
 • Basitleştirilmiş katılım kuralları
 • Fonlama çeşitlerinde sadeleştirme ve fon miktarlarının
 • H2020 çerçevesinde açılacak çağrılar nedir ve nasıl oluşturulur?
 • AB Çerçeve Programlarında desteklenecek proje konularını gösteren ihale benzeri süreçtir.

Çağrı oluşumu: H2020 çağrılarında desteklenecek olan proje konuları, Avrupa Komisyonu, programa üye ülkeler ve AB bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşların görüşleri doğrultusunda oluşur.

 • H2020’de açılacak çağrılara kimler katılabilir?    

Çağrılara genel olarak bireysel araştırmacılar, akademisyenler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları H2020’ye başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz.

 • H2020’ye uygun proje türleri nelerdir?
 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
 • KOBİ projeleri
 • H2020’de TÜBİTAK’ın sunduğu destekler var mıdır? Varsa nelerdir?

7.ÇP kapsamında TÜBİTAK tarafından sunulan teşvik mekanizmaları şunlardır(H2020 kapsamında çalışmalar devam ediyor, bir iki ay içerisinde değişiklikler olabilir()):

 • Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı
 • ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması
 • Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı
 • Konsorsiyum Anlaşması Değerlendirme Desteği
 • H2020’de proje başvuruları hangi kuruluşa, ne şekilde yapılacak?

H2020 başvuruları kesinlikle TÜBİTAK’a yapılmamakta olup, başvurularınızı Avrupa Komisyonuna doğrudan yapmalısınız.http://ec.europa.eu/research/participants/portaladresinden başvurularınızı elektronik olarak sisteme yükleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresine bakabilirsiniz.

 • H2020’de ortak arama duyurularını nasıl takip edebilirim?
 • ec.europa.eu/research adresinden Funding & Careers bölümünden Apply for funding – calls linkini tıklayarak ortak arayan projelere ulaşabilirsiniz.
 • www.h2020.org.tr adresinden ortak arama duyuruları linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
 • www.h2020.org.tr adresinden sitemize üye olarak ortak arama çağrılarını e-mail olarak alabilirsiniz.
 • H2020’deki Bilimsel Mükemmeliyet Programı (Excellent Science) ve alt alanları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Bütçe: 24,598 milyar Avro

Amacı:

Bilimsel Mükemmeliyet Programı

 • gelecek vadeden araştırmada dünyanın önde gelen bilim insanlarını desteklemeyi, (ERC)
 • eğitim ve kariyer gelişimi fırsatları sağlamayı, Marie Skłodowska-Curie actions
 • yeni ve gelişen teknolojileri desteklemeyi, (FET)
 • AB araştırma alt yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. (RI)

Desteklenen Faaliyetler:

 • Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) (13.2 milyar Avro)

(Avrupa’da çalışan en üst seviye bireysel araştırmacılara tatmin edici fonlarla desteklemektedir)

 • Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies) (FET) (3.1 milyar Avro)

Yeni araştırma ve yenilik alanları açılmasını desteklemektedir.

 • Marie Curie Aksiyonları (5.75 milyar Avro)

Araştırma ve yenilik kabiliyetlerini eğitim, dolaşım ve kariyer gelişimi faaliyetlerince geliştirmeyi desteklemektedir.

 • Araştırma Altyapıları (Research Infrastructure) (2.4 milyar Avro)

Avrupa’daki önemli araştırma altyapılarına erişimi kolaylaştırma ve bunlar arasında bağlantı kurma gibi faaliyetler desteklenir.

Kriterler:

Her yaş, alan ve ülkeden araştırmacılar Bilimsel Mükemmeliyet Programı destek kapsamına girmektedir.

 • H2020‘deki Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Programı (Leadership in Enabling and Industrial Technologies) ve alt alanları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?   

Bütçesi: 17,938 milyar Avro

Amacı: Endüstriyel liderlik ve rekabetçilik programı

 • anahtar teknolojilere olan yatırımı destekleyerek,
 • yenilikçi şirketler ve projeleri için risk sermayesine girişi kolaylaştırarak
 • ve KOBİ’lere geniş çaplı bir yenilikçilik desteği sağlayarak

Avrupa’yı araştırma ve yeniliğe yatırım için daha çekici bir yer yapmaktır.

Kapsamı:

 • İstihdamı artırmak
 • Yeniliği desteklemek ev pazar alımını artırmak
 • Araştırma ve yenilik konularına özel sektörün yatırımını sağlamak
 • Yenilikçi KOBİ’lerin katılımını güçlendirmek

Desteklenen Faaliyetler:

 • Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler(Leadership in enabling and industrial Technologies)- (13.7 milyar Avro) –  Alanlar aşağıda sıralanmıştır.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies) (ICT),
 • Nanoteknoloji (Nanotechnologies)
 • İleri Malzemeler (Advanced materials)
 • Biyoteknoloji (Biotechnology)
 • İleri İmalat ve İşleme (Advanced Manufacturing and Processing)
 • Uzay (Space)
 • Risk Sermayesine Erişim (Access to risk finance)- (3.5 milyar Avro).
 • Borçlanma ve Özsermaye Finansmanı(Debt facility, Equity facility)
 • KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı (Innovation in SMEs)
  H2020’deki Toplumsal Sorunlara Çözümler Programı (Tackling Societal Challenges) ve alt alanları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Bütçe: 31,748 milyar

Amacı:

Avrupa vatandaşlarının hayatını etkileyen temel sorunlarla mücadeleyi amaçlamaktadır.

Desteklenen Faaliyetler:

 • Sağlık, demografik değişim ve refah
 • Güvenilir, temiz ve verimli enerji
 • Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
 • İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
 • Değişen Dünya’da Avrupa – Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
 • Güvenli Toplumlar – Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması
 • H2020’de proje sunumundan, projenin kabul edilip başlamasına kadar ne kadar süre geçmektedir?

Yaklaşık olarak 8 ay sürmektedir.

 • H2020 değerlendirme kriterleri nelerdir?

Bilimsel ve Teknolojik Kalite

 • Çağrı başlığına uygunluk; o alanda varolan teknolojik bilgiye yapacağı katkı (bilimsel makalelere, komisyon dökümanlarına referans verilmeli); gerçekçi bir iş planı; amaçların net ifade edilmiş olması;  bilimsel ve teknik metodolojinin veya koordinasyon, destek eyleminin etkinliği; ilgili alandaki bilimsel çalışmaların koordinasyonuna veya entegrasyonuna yapacağı katkı.

Uygulama

 • Projenin yönetim yapısı, karar verme mekanizmalarının projenin büyüklüğü ve içeriği ile uyumu; projeye özgü detaylı bir organizasyon ve yönetim planı; sorumlulukların açıkca belirtilmiş olması; problem çözme mekanizmaları; projenin tüm süresi boyunca uygulanabilecek detaylı, net, esnek bir yönetim planı; konsorsiyum kalitesi, yani katılımcıların (ortakların) üzerlerine düşen görevleri yapabilecek yetide ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları; üniversite-sanayi işbirliği; kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı.

Etki

 • Çalışma programında belirtilmiş olan bu alandaki projelerden beklenen etkilerin sizin projeniz yolu ile yaratılabildiğinin vurgulanması; Avrupa’ya katacağı ekonomik, sosyal, kültürel katma değer;  çalışmalardan elde edilen bilgilerin yayılımı/hayata geçirilmesi.
 • H2020’ye katılmanın avantajları nelerdir?
 • Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
 • İleri teknoloji geliştirilmesi
 • İleri teknolojiye erişim
 • Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
 • Yeni pazarlara erişim
 • Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi
 • Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
 • Kariyer gelişiminin desteklenmesi
 • KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı
 • AB’yle entegrasyon sürecine katkı
 • Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
 • Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi
 • H2020 Projelerinde başarı için gerekenler nelerdir?
 • Ulusal proje deneyimini uluslar arası alana taşımak
 • Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak
 • Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru ortaklıklara erişmek
 • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak
 • Sanayi ile işbirliğini artırmak
 • AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek/beslemek
 • TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)’nun misyonu ve vizyonu nedir?

UKO Vizyonu: Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı ile en üst düzeyde bütünleşmesine ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından en fazla katma değer elde eden ülkeler arasında yer almasına destek olan bir Ulusal Koordinasyon Ofisi olmaktır.

UKO Misyonu: AB Çerçeve Programları aracılığı ile Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonunu ve gelişimini sağlamak, Türk araştırmacıların ve sanayi kuruluşlarının, Çerçeve Program’lara katılımını arttırmak ve Avrupa Araştırma Alanı’nda etkin rol almalarını sağlamaktır.

 • Türkiye’deki resmi H2020 internet sitesi adresi nedir?

www.h2020.org.tr

 • Avrupa’daki resmi H2020 internet sitesi adresi nedir? 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020

 • UKO’da alan bazında faaliyet gösteren Ulusal İrtibat Noktalarına (UİN) nasıl ulaşabilirim?

Ulusal İrtibat Noktalarının telefon ve e-mail adreslerine www.h2020.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TÜBİTAK FORUM uygulamasını kullanarak sorularınızı UİN’e sorabilirsiniz.

 • H2020 ile ilgili en güncel bilgilere nereden ulaşabilirim?

www.h2020.org.tr adresinden Horizon 2020 programı hakkındaki güncel dökümanlara ulaşıp, etkinlik ve çağrılar hakkında yayınlanan haberleri takip edebilirsiniz. RSS sistemini kullandığınız veya sitemize üye olduğunuz takdirde alanınızla ilgili tüm haberler size e-mail olarak iletilecektir. Bununla birlikte @AB_7CP_UKO adlı twitter hesabımızdan da güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • H2020 hakemlik için nasıl başvuru yapabilirim?

Bireysel yeni başvurular, ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.

Kaynak: TÜBİTAK

Genel Sorular​

1. Programın İkinci Teklif Verme Çağrısına ilişkin belgelere nereden ulaşılabilir?

İkinci Teklif Verme Çağrısına ilişkin tüm belgelere (Başvuru Paketi) Programın resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/Documents/Guidelines-for-applicants


2. Başvuruların teslimi için son tarih ne zamandır?

Gönderim tarihi, posta damgası ve teslim makbuzu ile ispat edilmek üzere, başvuruların son teslim tarihi 30 Eylül 2011’dir.

Başvurular, tarih ve imzalı fatura ile ispat edilmek üzere elden teslim edilecek ise son teslim saati, Romanya yerel saati ile saat 12.00’dir. Yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen başvurular doğrudan reddedilecektir.

Buna rağmen, Programın Ortak Yönetim Makamı, seçim sürecinin etkinliği göz önüne alınarak, son teslim tarihinden önce postaya/kuryeye verilen ancak idari denetim aşaması kararının kesinleşme tarihinden sonra teslim alınan başvuruları geri çevirme hakkına sahiptir.

3. İkinci teklif verme çağrısına tahsis edilen fon miktarı ne kadardır?

İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında tahsis edilen fon miktarı 15,169,098.86 Avrodur (ENPI katkısı). Ortak yürütülecek projelerde yer alacak Türk ortaklar için bu çağrı kapsamında ayrılan fon miktarı 5,300,241.30 Avrodur (IPA katkısı).

4. Hibe miktarları nelerdir?

ENPI Hibe Miktarı

Bu teklif çağrısı kapsamındaki bir ortak projenin yürütülmesi amacıyla sağlanan ENPI hibesi, aşağıda belirlenen asgari ve azami miktarlar arasında olmalıdır:

    Asgari Miktar    Azami Miktar

Öncelik 1 & 2    EUR 100,000    EUR 700,000

Öncelik 3     EUR 50,000    EUR 300,000

Büyük ölçüde ya da tamamıyla yalnız bir ülkede gerçekleştirilen ancak sınır ötesi etkiye sahip ortak projeler    

  EUR 50,000    

EUR 250,000

IPA Hibe Miktarı

Bu teklif çağrısı kapsamındaki bir ortak projenin yürütülmesi amacıyla sağlanan IPA hibesi, aşağıda belirlenen asgari ve azami miktarlar arasında olmalıdır:

    Asgari Miktar    Azami Miktar

Öncelik 1 & 2    EUR 50,000    EUR 700,000

Öncelik 3     EUR 50,000    EUR 300,000

Büyük ölçüde ya da tamamıyla yalnız bir ülkede gerçekleştirilen ancak sınır ötesi etkiye sahip ortak projeler    

  EUR 50,000    

EUR 250,000

Örneğin, 1. ve 2. önceliklerde yalnızca ENPI ortaklarını içeren projeler için azami hibe miktarı 700.000 Avrodur (asgari % 10 ortak finansman hariç tutulduğunda). Ortak finansmanın azami hibe miktarına eklenmesi halinde, toplam ENPI uygun maliyetleri 700.000 Avroyu geçebilir.

Ayrıca, 1. ve 2. önceliklerde ENPI ve IPA ortaklarını içeren projelere verilecek azami hibe miktarı 1.400.000 Avrodur (asgari % 10 ortak finansman hariç tutulduğunda). Ortak finansmanın azami hibe miktarına eklenmesi halinde, toplam ENPI+IPA uygun maliyetleri 1.400.000 Avroyu geçebilir.

5. Ortak finansman düzeyi nedir?

Hibe miktarı, projenin uygun maliyetlerinin % 90’ını aşamaz.

Ortak finansman miktarı, projenin uygun maliyetlerinin en az % 10’u kadardır ve onaylanan tüm teklifler için talep edilir. Ortakların her birinin, projenin uygun maliyetlerine asgari %10’luk ortak finansman sağlaması mecburi değildir; bazı ortaklar % 10’un üzerinde katkıda bulunabilecekken, diğerleri %10’un altında bir katkı sağlayabilirler; ancak proje düzeyinde asgari ortak finansman düzeyi % 10’dur.

Her ülke, ortak finansman sistemini kendi (ulusal/bölgesel/yerel düzeyde veya doğrudan Yararlanıcı tarafından; ya da ulusal/bölgesel/yerel düzeyde ve Yararlanıcının kendisi tarafından) düzenler. Ayrıntılı bilgi için Ulusal Otorite / Ulusal Bilgilendirme Noktalarıyla irtibata geçebilirsiniz. (iletişim bilgileri için: http://www.blacksea-cbc.net/index.php?page=MANAGEMENT_NIP). Diğer AB katkısıyla desteklenen hiçbir kaynak, ortak finansman olarak kabul edilmez.

Ulusal ortak finansmanın devlet bütçesinden karşılanması durumunda ise, başvuru sahipleri, projenin uygulama aşaması nakit akışında % 10’luk ortak finansmanına karşılık gelen miktarın karşılanmasına dikkat etmelidirler. Her halde, devlet bütçesinden karşılanan her tür (kısmi veya tam olarak) ortak finansman, uygulama aşamasında projenin bütçesine yansıtılmamalıdır.


6. Bazı ortakların projeye ortak finansman sağlamamaları mümkün müdür?

Evet, proje düzeyinde asgari % 10’luk ortak finansman düzeyi temin edildiği sürece bazı ortaklar eş finansman sağlamayabilirler.


7. Programın amaçlarından 1. ve 2.’sini birleştiren bir proje önerisi ile başvuruda bulunmak mümkün müdür?

Hayır, proje önerisi, birbirine bağlı olan amaçları hedeflense bile Programın sadece bir öncelik ve bir önlemle ilişkili olarak sunulmalıdır.

8. Başvurular nereye ve nasıl gönderilmelidir?

Başvurular bir orijinal ve üç kopya halinde, A4 boyutunda, birbirine zımbalanmış ve içindekiler listesi eklenmiş olarak sunulmalıdır. Basılı kopyaların tesliminin yanı sıra, tüm Başvuru Formu ve tüm ekleri ile destekleyici belgeler elektronik formatta (CD-Rom) da (Başvuru Formu ve ekleri .doc formatında veya .xls formatında; imza ve mühür içeren belgeler.pdf/.jpg formatta) sunulmalıdır. Elektronik formatın içeriği, sunulan başvurunun basılı versiyonu ile tıpatıp aynı olmalıdır.

Başvurular mühürlü zarfta, kayıtlı posta adresi, özel kurye servisi veya elden teslimat aracılığıyla, (imzalı ve tarihli alındı onayı teslim eden kimseye verilecektir) aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır:

Posta adresi ve elden teslim veya özel kurye hizmetiyle teslimatı için adres:

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana

Bd. Libertatii nr. 12, Bucuresti 040129, sector 5, Romania

REGISTRATURA, ETAJ 4


9. Proje ortağı nasıl bulabilirim?

Ortak arama araçları

    Programın internet sitesindeki ‘Ortak Arama’ aracı:

http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/content/view/full/191

    Programın internet sitesindeki ‘Proje Fikri Arama’ aracı:

http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/Projects/Projects-ideas-search

    RCBI internet sitesindeki ‘Ortak Bulma’ araçları

( http://www.rcbi.info/pages/18_1.html)

10. Bir ortağın veya proje önerisinin uygunluğu ile ilgili olarak Ortak Yönetim Makamı’nın ön görüşünü alabilir miyim?

Başvuru sahibi ve ortakların eşit muamele görmesini sağlamak için, Ortak Yönetim Makamı bir başvuru sahibinin, ortağın, bir proje önerisinin veya bazı aktivitelerin uygunluğu ile ilgili bilgi veremez.

11. Programa hangi ülkeler katılmaktadır?

Program Alanı, 8 ülkeyi içermektedir. Bunlardan bazıları topraklarının tamamıyla (Ermenistan, Gürcistan ve Moldova) Programa katılırken, diğerlerinin (Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan) Havzaya yakın olan bölgeleri Program Alanınca kapsanmaktadır. Program Alanı konusunda ayrıntılı bilgi için ‘Sıkça Sorulan Sorular - Projelerin Uygunluğu Kısmı’na bakınız.


12. Her ortak için asgari ve azami ortak finansman oranı belirlenmiş midir?

Hayır, % 10’luk ortak finansman oranının, proje düzeyinde sağlanması zorunludur; bu yüzden, hangi ortağın ortak finansmana ne kadar katkıda bulunacağı ortaklar arasında alınacak bir karardır.

13. Başvuru Rehberi ve hâlihazırdaki teklif verme çağrısı için ilave sorular iletebilir miyim? Bu soruları kime hitaben, ne zaman ve nereye göndermeliyim?

Programa ilişkin sorularınızı, son teslim tarihinden 15 gün öncesine kadar ilgili teklif verme çağrısına (2. teklif verme çağrısı) açıkça atıfta bulunmuş olmak üzere, e-posta ve faks aracılığıyla aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:

E-posta adresi: infocall@blacksea-cbc.net

Faks: +40 372 111 456

Cevaplar en geç, son teslim tarihinden 11 gün öncesinde Programın internet sitesinde yayınlanacaktır. Ortak Yönetim Makamı’nın bu tarihten sonra herhangi bir açıklama yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer Başvuru Sahibi/ortaklarla ilgili olabilecek sorular, cevaplarıyla birlikte, Programın internet sitesinde İngilizce olarak yayınlanacaktır:

 (www.blacksea-cbc.net Sıklıkla Sorulan Sorular (Frequently Asked Questions - FAQ) başlığı altında)

Başvuru sahibi/Ortak, kendi dilinde ve gerektiğinde ulusal düzeyde spesifik açıklama, ek destek ve bilgi için kendi ülkesindeki Ulusal Bilgilendirme Noktasına veya Ulusal Otoriteye başvurabilir.

14. Birinci teklif verme çağrısına kıyasla, ikinci teklif verme çağrısında başvuru esnasında sunulması istenen destekleyici belgeler açısından bir değişiklik var mı?

Evet, hâlihazırdaki ikinci teklif verme çağrısı kapsamında Başvuru Formu sunulurken daha az destekleyici belge gerekmektedir. Başvuru Rehberindeki Başvuru Formunun yanı sıra sunulması gereken ek ve destekleyici belgelere ilişkin ayrıntılı liste, Bölüm 2.2’de bulunmaktadır.

Başvuru Sahiplerinin ve Ortakların Uygunluğu

1. Programa kimler başvurabilir?

Bir hibe alımına uygun olmak için, başvuru sahipleri ve ortaklar aşağıdaki tüzel kişiliklerden birini temsil etmek zorundadır:

 (a.) Ulusal, bölgesel veya yerel kamu otoritesi;

 (b.) (a) bendinde açıklanan tüzel kuruluşlar dışında, ortak çıkara hizmet etmek amacıyla ve (sanayi ve ticari özellik taşımayan ihtiyaçlara yönelik) ve aşağıdaki koşullardan en az birini taşıyan kamu hukukuna tabi kurum ve kuruluşlar;

    Finansmanının büyük bir kısmının, ulusal, bölgesel ve yerel makamlar veya kamu hukukuna tabi diğer kuruluşlardan geliyor olması veya

    Bu makamların denetimine tabi olması veya

    Üyelerinin yarıdan fazlası ulusal, bölgesel veya yerel makamlar veya kamu hukukuna tabi diğer kuruluşlarca atanan idari, yönetimsel veya denetim kurulu bulunması;

 (c.) (a) ve (b) bentlerinde açıklanan, ulusal, bölgesel veya yerel makamlar veya kamu hukukuna tabi kuruluşlar tarafından kurulan dernekler veya diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; (Ör: STK’lar, dernekler, birlikler, vakıflar, Euro bölgeleri)

(d.) Su, enerji ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri ve (a), (b) ve (c) bentlerinde ifade edilen kamu kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak mülkiyetinden, mali katılımlarından veya tabi oldukları kanunlardan dolayı hükmettikleri teşebbüsler; (a), (b) ve (c ) bentlerinde ifade edilen söz konusu kuruluşların, aşağıdaki durumlarda diğer teşebbüslere doğrudan veya dolaylı olarak hükmettiği farz edilmektedir:

i.    Teşebbüsün kayıtlı sermayesinin çoğunluğuna sahip olması veya

ii.    Teşebbüsün hisselerine bağlı olarak oy hakkının çoğunluğunu kontrol etmesi veya

iii.    Teşebbüsün yönetim, denetim veya idari organlarının yarısından çoğunu atama yetkisine sahip olması.

 (e.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar

Potansiyel Başvuru Sahipleri ve Ortaklarını gösteren örnek bir liste, Başvuru Rehberinin 2.1.1 no’lu bölümünde yer almaktadır.

2. Kamu hukukuna tabi kuruluşlar hangileridir?

Kamu hukukuna tabi kuruluşlar, Programa ortak her ülkenin ulusal mevzuatına uyum sağlamak üzere, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin kamu ihalesi sözleşmeleri, kamu tedarik sözleşmeleri ve kamu hizmet alım sözleşmelerinin eşgüdümüne ilişkin 31 Mart 2004 tarih ve 2004/18/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği’nde (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:EN:PDF) anlatılmıştır.

3. Her tür kamu teşebbüsü Program kapsamında uygun başvuru sahibi/ortak olarak sayılır mı?

Hayır; yalnızca su, enerji ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri ve Başvuru Rehberinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (18 numaralı soruya da bakınız.) bölümünün (a), (b) ve (c) bentlerinde ifade edilen kamu kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak mülkiyetinden, mali katılımlarından veya tabi oldukları kanunlardan dolayı hükmettikleri teşebbüsler dâhildir. Başvuru Rehberinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (18 numaralı soruya da bakınız.) (a), (b) ve (c ) bentlerinde ifade edilen söz konusu kuruluşların, aşağıdaki durumlarda diğer teşebbüslere doğrudan veya dolaylı olarak hükmettiği farz edilmektedir:

i.    Teşebbüsün kayıtlı sermayesinin çoğunluğuna sahip olması veya

ii.    Teşebbüsün hisselerine bağlı olarak oy hakkının çoğunluğunu kontrol etmesi veya

iii.    Teşebbüsün yönetim, denetim veya idari organlarının yarısından çoğunu atama yetkisine sahip olması.

Program kurallarına uygun kamu teşebbüsleri, su, enerji, ulaşım ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşların ihale süreçlerinin eşgüdümüne ilişkin 2004/17/EC sayılı ve 31 Mart 2004 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:EN:PDF).

4. Program Alanı dışında yerleşik bir kuruluş Program kapsamında proje başvurusunda bulunabilir mi?

Katılımcı 8 ülkeden yalnızca birinde, merkez büroları Program Alanı dışında kayıtlı ve yerleşik kuruluşlar aşağıdaki koşullar karşılandığı takdirde Program kuralları kapsamında uygun başvuru sahibi/ortak olarak sayılabilirler:

    Program Alanında yerleşik yerel/bağlı bölge şube/şubesi bulunuyor ise;

    (Tüzel kişiliğe sahip) Bağlı bölge şube olması halinde, bağlı bölge şubesi Başvuru Sahibi (sözleşme yapılması halinde, Yararlanıcı) olacaktır.

    (Tüzel kişiliğe sahip olmayan) Şube olması halinde, merkez bürosu Başvuru Sahibi (sözleşme yapılması halinde, Yararlanıcı) olacaktır.

    Program Alanında yerleşik yerel/bağlı bölge şubesi/şubesi bulunmayan ancak, merkezi/ulusal/bölgesel düzeyde yerleşik, faaliyet alanı ve/veya coğrafi alanda ayrıcalıklı yetkinliğe sahip ve kanuni yetkinliğinin Program Alanına yayılan hukuki eylemleri ile kurulduğunu ve önerilen projenin Program Alanının kesin ve tümüyle çıkarına hizmet edeceğini ortaya koyan kuruluşlar.

Bu istisna, Başvuru Rehberi çerçevesinde Ortak İzleme Komitesi’nin onayına tabidir ve (EC) 951/2007 sayılı Tüzüğün 40. Madde (2) bendinde bahsedildiği üzere, söz konusu Başvuru Sahibi/Ortağın projede mevcudiyeti olmaksızın, faaliyetin uygulanamayacağı veya hedeflerine ulaşılamayacağına dair güçlü bir gerekçelendirmenin var olması durumunda yapılabilir. Böyle bir teklif, teknik değerlendirme aşamasında Seçim Komitesi tarafından değerlendirilir, Program Alanı dışında yerleşik bir Başvuru Sahibi/Ortağın Programa katılmasına ve hibe almasına Ortak İzleme Komitesi karar verecektir.

5. Bir faaliyet alanında ayrıcalıklı yetkinlik ve yasal düzenlemelerle kurulmuş yetkinlik alanlarına kanıt olarak hangi belgeler isteniyor/kabul ediliyor?

 “Bir faaliyet alanında ayrıcalıklı yetkinlik” ve “yasal sözleşmelerle kurulmuş yasal yetkinlik alanları” söylemleri bir otorite veya ilgili ülke için tek bir fonksiyon yürüten organ oluşturmak için tasarlanmıştır. Kanıt olarak yetkili bir devlet otoritesinden alınan resmi bir yazı sunulmalıdır.

6. Özel bir şirket ortak veya iştirakçi kuruluş olarak Programa katılabilir mi?

Özel bir şirket, Programa sadece iştirakçi kuruluş veya taşeron olarak katılabilir. Taşeron olması halinde şirket, ihale usulü ile seçilmiş olmak zorundadır.

7. Kimler iştirakçi ve/veya taşeron olarak rol oynayabilir?

İştirakçiler, projede gerçek bir rol oynayabilir fakat harcırah ve seyahat masrafları hariç tutulmak üzere hibeden fon alamazlar. İştirakçiler, uygunluk kriterlerini karşılamak zorunda değildirler.

Yararlanıcılar, taşeronlarla sözleşme yapmak imkânına sahiptirler. Taşeronlar ne ortak ne de iştirakçidirler ve Hibe Sözleşmesi Ek 4’te belirtilen ihale kurallarına tabidirler.

8. Türkiye’den kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi olabilirler mi?

Hayır. Türkiye’nin ENPI Sınır Ötesi İşbirliği Programına katılımı IPA fonlarıyla sağlandığından, Türk kurum ve kuruluşları Başvuru Sahibi olamazlar ancak ortak olabilirler.

9. İştirakçiler projeye ortak finansman sağlayabilirler mi?

İştirakçilerin projeye yaptıkları mali katkı ortak finansman olarak değerlendirilebilir.


Ortaklıkların Uygunluğu


1. Program kurallarına uygun bir ortaklığın gerektirdiği şartlar nelerdir?

Ortak faaliyetler (projeler), daima aşağıdaki ortakları içeren ortaklıklar tarafından başvuru esnasında sunulabilir ve sonrasında uygulanabilir:

•    bir veya birden fazla AB üyesi ülke (Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan) ve

•    bir veya birden fazla ENPI Ortak Ülke (Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna) ve/veya

• Türkiye

Türk ortakların Programa katılımı yalnızca, en az bir AB üyesi ülkeden ve en az bir ENPI Ortak ülkeden ortağın bulunduğu 3 taraflı ortaklıklarda söz konusudur.

2. Türkiye’den katılacak ortaklar için herhangi bir özel gereklilik var mı?

Ortak projeye Türkiye’den bir ortağın katılması durumunda, ortaklığı tamamlamak için, en az 2 diğer ortağa (1 ortak AB üyesi ülkeden, 1 ortak ENPI Ortak ülkeden) ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bir veya daha fazla Türk ortağın katılımını içeren projelerde, Türk ortaklar kendi aralarında-eğer uygulama onaylanırsa- Türkiye’deki Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile IPA fonları için Hibe Sözleşmesi imzalayabilecek bir IPA Mali Ana Yararlanıcısı atamalıdır.

3. Ortaklık kurulması için kaç üyeye ihtiyaç vardır?

Her proje ortaklığının için tavsiye edilen ortak sayısı 4 ila 8 arasındadır.

Biri AB üyesi ülkeden ve diğeri de ENPI Ortak ülkeden olduğu sürece, 2 ortak Program kurallarına uygun bir ortaklık oluşturulabilirler.

8’den fazla ortaktan oluşan ortaklıklar da Program kurallarına uygun olabilir fakat Başvuru Sahibi, çok sayıda ortakla bir ortaklık yürütmenin zorluğunu her zaman göz önünde bulundurmalıdır.

Lütfen, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna ülkelerinden 3’ünden gelen en az 3 ortağın bulunduğu projelere ilave 5 puan verileceğine dikkat ediniz.

4. Rusya ve Azerbaycan’da yerleşik tüzel kişiler İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında Başvuru Sahibi veya Ortak olabilirler mi?

Hayır, Rusya ve Azerbaycan, Program Alanında yer almamaktadır. Hibe almaya uygun bulunmak için başvuru sahipleri ve ortaklar, Program Alanıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Başvuru Rehberi Bölüm 2.1’de belirtilen uygunluk şartlarına riayet etmek zorundadırlar.

5. İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında, Program Alanı dışında yerleşik tüzel kişilikler Programda iştirakçi olarak yer alabilirler mi?

Evet, iştirakçi, Başvuru Rehberi Bölüm 2.1’de belirtilen uygunluk şartlarını taşımak zorunda değildir; ancak bu ortaklar, projede asli bir oynamalıdır ve seyahat ve harcırah masrafları haricinde hibeden fon alamazlar.

Projelerin Uygunluğu

1. Uygun proje süresi nedir?

50.000-100.000 Avroya kadar toplam ENPI hibesi talep eden bir ortak projenin süresi 12 ayı geçemez.

100.000-700.000/1.400.000 Avroya kadar ENPI/ENPI+IPA hibesi talep eden bir ortak projenin süresi 24 ayı geçemez.

 2. Program Alanı hangi bölgeleri kapsar?

1.    Bulgaristan (Severoiztochen ve Yugoiztochen bölgelerinin İBBS II yöreleri)

2.    Ermenistan (tüm bölgeler)

3.    Gürcistan (tüm bölgeler)

4.    Moldova (tüm bölgeler); Moldova’nın ulusal mevzuatı uyarınca, Transdinyester bölgesinden potansiyel yararlanıcılar, yalnızca Moldova’da tüzel kişilik olarak kayıtlı oldukları takdirde uygun Başvuru Sahibi / Ortak olabilirler.

5.    Romanya (Güneydoğu İBBS II bölgeleri)

6.    Türkiye (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun ve Trabzon İBBS II bölgeleri; daha ayrıntılı olarak, TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük. Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)’ye tekabül eden IBBS II Bölgeleri)

7.    Ukrayna (Odeska, Mykolayivska, Khersonska, Zaporizhska ve Donetska Oblasts, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Sivastopol şehri)

8.    Yunanistan ( İBBS II bölgeleri: Kentriki Makedonya ve Anatoliki Makedonya- Thraki)

3. Hangi tür projeler Program kurallarına uygun sayılır?

Program kuralları kapsamında 3 proje tipi uygundur:

•    Birleşik projeler: başvuru sahibi ve ortaklar tarafından ortaklığın planlandığı ilgili ülkelerde projeye ilişkin ortak bir amaca yönelik farklı ve birbirini tamamlayıcı aktivitelerin gerçekleştirileceği, sınır ötesi etkisi olan birleşik projeler;

•    Simetrik (ayna) projeler: başvuru sahibi ve ortaklar tarafından ortaklığın planlandığı ilgili tüm ülkelerde benzer aktivitelerin gerçekleştirileceği, sınır ötesi etkisi olan projeler;

•    Büyük ölçüde ya da tamamen yalnız bir ülkede gerçekleştirilen sınır ötesi etkiye sahip projeler.

Bu çerçevede önceliğin birleşik projelere tanınacağını ve bütçenin ancak %10’unun c maddesinde belirtilen tek-ülke projelerine tahsis edileceğini dikkate alınız.

İkinci teklif verme çağrısı bütçesinin yalnızca %10’u, çoğunlukla veya tamamen bir katılımcı ülkede gerçekleştirilen ama sınır ötesi etkisi olan projelerin kullanımı için uygun olacaktır.

4. Proje faaliyetlerinin, proje teklifinde yer alan ülkelerden yalnızca bazılarında gerçekleştirilmesi mümkün müdür?

Evet, örneğin 4 farklı ülkeden ortağın yer aldığı bir projede faaliyetler, projenin sınır ötesi etkide bulunduğu kanıtlandığı sürece yalnızca 3 ülkede uygulanabilir.

5. Bir projenin ne zaman sınır ötesi etkisi olduğu düşünülür?

Projelerin daima, aşağıda açıklanan şartlardan en az ikisini sağlayarak sınır ötesi etkiye sahip olmaları gerekir: projenin ortaklaşa hazırlanması, ortak uygulama, ortak istihdam ve/veya ortaklaşa finanse etme.

    - Projenin ortaklaşa hazırlanması: Ortakların projeyi, tüm paydaşların öncelik, faaliyetlerini ve fikirlerini net bir şekilde bütünleştiren bir uygulama temin edilmek üzere birlikte, ortaklaşa tasarlamasıdır. Başvuru Sahibi bu sürecin koordinatörüdür; ancak projenin geliştirilmesi aşamasından başlayarak tüm ortakların sürece katılımını sağlamalıdır.

    - Ortak Uygulama: Proje uygulamasında gerçekleştirilecek faaliyetlerin, ortaklar arasında dengeli dağılması gerektiği anlamına gelir. Her ülke/bölgede uygulanan faaliyetler arasında içerik temelli açık bir bağlantı bulunmalı ve tüm taraflar arasında düzenli iletişim mevcut olmalıdır. Başvuru Sahibi (Yararlanıcı), faaliyetlerin düzgün bir şekilde eşgüdümünün sağlanmasını, faaliyet planına uyulmasını ve doğru kalite düzeyine ulaşılmasını temin etmekle sorumludur.

    - Ortak İstihdam: Ortak projede aynı fonksiyonlar tekrarlamamalıdır. Bu sebeple, kişinin nerede kayıtlı ve yerleşik olduğuna bakılmaksızın yalnızca bir ortak proje yöneticisi, bir ortak proje finansman yöneticisi vb. olmalıdır (daha büyük projeler için daha fazla personel ihtiyaç olabilir). İstihdam edilen personel, sınırların bütün taraflarında gerçekleştirilen projelerden sorumludur. Yararlanıcı (Ana Ortak) genel itibarıyla proje ekibini yönlendirir.

    - Ortaklaşa Finanse Etme: Her bir proje için sadece bir ENPI Hibe Sözleşmesi yapılacağından, ortak bir bütçe ve ortak raporlama olacaktır. Ortak Bütçe, ortaklar arasında dengeli şekilde dağıtılacak faaliyetlere göre ortaklara paylaştırılacaktır. Ayrıca, bir ortak proje banka hesabı vardır – bu hesap Başvuru Sahibi (Yararlanıcı) adına açılır- ve (ENPI kaynaklı) ödemeler söz konusu hesaba yapılır. Başvuru Sahibi (Yararlanıcı) söz konusu ödemenin idaresi ile dağıtımından ve nihayetinde bu ödemenin kullanım şekliyle ilgili raporlama yapmaktan sorumludur. İstisnai olarak, IPA Ortak(lar)ının yer aldığı projelerde IPA Ana Yararlanıcısı, MFİB ile IPA finansmanı için bir IPA hibe sözleşmesi imzalayacak ve IPA finansmanı için farklı bir banka hesabı açacaktır. Ortak finansman tüm taraflardan gelmeli ve tarafların projeye olan bağlılık ve azimlerini göstermelidir.

6. Program kapsamında ne tür projeler finanse edilmektedir?

İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında finanse edilebilecek örnek projelerin listesi, Başvuru Rehberinin Bölüm 2.1.3 Uygun Projeler kısmında sunulmuştur.


7. Bir başvuru sahibi birden fazla proje önerisinde bulunabilir mi? Bir başvuru sahibinin birden fazla projesi seçilebilir mi?

    İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında bir başvuru sahibi, birden fazla proje başvurusunda bulunabilir.

    İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında bir başvuru sahibi, öncelik başına bir hibe olmak üzere, üçten fazla hibe alamaz.

    Bir başvuru sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda ortak olarak yer alabilir.

    Ortaklar, birden fazla başvuruda yer alabilirler.

    Birinci teklif verme çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazanan bir Başvuru Sahibi, İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında da hibe alabilir.

Seçim Komitesi, bir başvuru sahibine verilecek hibe sayısını sınırlama kararını alabilir.

PRAG hükümleri (bölüm 6.4.8.6) uyarınca, aynı başvuru sahibi tarafından sunulan birden fazla projenin, finanse edilmek için seçildiği ama başvuru sahibinin hibe alabileceği tüm projeleri gerçekleştirmek için gereken kapasitesi olmadığı takdirde Seçim Komitesi, daha düşük puan alan projeleri reddedip başvuru sahibinin gerçekleştirmek için yeterli kapasiteye sahip olduğu projeleri onaylayacaktır.

Maliyetlerin Uygunluğu

1. Proje hazırlık maliyetleri, Program kuralları kapsamında uygun maliyet midir?

Hayır, sadece sözleşme imzalanma ve projenin başlama tarihinden sonra gerçekleşen maliyetler uygundur.

2. Projelerimizde danışmanlık veya uzmanlık eğitimini, Programa katılan 8 ülke dışında kalan bir ülkeden alabilir miyiz?

Hizmet sağlayıcı (bir danışmanlık şirketi veya serbest meslekten bir uzman) ve bu hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan uzmanlar (somut kişiler) arasında açık bir ayırım vardır.

    Söz konusu kişinin bir hizmet sağlayıcısı olması durumunda, ENPI vatandaşlık kuralları (Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracının (ENPI) kurulması ile ilgili genel hükümleri belirleyen 1638/2006 (EC) sayılı ve 24 Ekim 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü’nün 21. Maddesinin (1). bendi) uygulanır:

 “Bu Tüzük uyarınca finanse edilecek alım veya hibe sözleşmeleri, aşağıda sayılan ülkelerin vatandaşı olan tüm gerçek kişilerin ve bu ülkelerde kurulmuş olan tüzel kişilerin katılımına açıktır:

- Topluluğa üye ülkelerden birinde veya

- Bu Tüzük kapsamında Yararlanıcı sayılan bir ülkelerden (Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistin Ulusal Yönetimi, Beyaz Rusya, Ermenistan, Fas, Gürcistan, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Moldova, Rusya Federasyonu, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün) birinde veya

- Katılım Öncesi Yardım Aracı oluşturulmasına ilişkin 1085/2006 (EC) sayılı ve 17 Temmuz 2006 tarihli Konsey Tüzüğü’yle kurulan Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Yararlanıcı sayılan ülkelerden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan (Kosova da dâhil olmak üzere) ve Türkiye) birinde veya

- Avrupa Ekonomik Alanına üye ülkelerden (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) birinde.

     Söz konusu kişinin hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan bir uzman (somut kişi) olması durumunda, vatandaşlık konusuna ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur (Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracının (ENPI) kurulması ile ilgili genel hükümleri belirleyen 1638/2006 (EC) sayılı ve 24 Ekim 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü’nün 21. Maddesinin (5). bendi ): İhale verilme usulleri bağlamında önerilen uzmanlar, yukarıda belirtilen vatandaşlık kurallarıyla uyumlu olmak zorunda değildirler.

Dolayısıyla, Yararlanıcı ile hizmet sözleşmesi imzalayan bir hizmet sağlayıcı (şirket veya serbest meslekten bir uzman), ENPI vatandaşlık kurallarıyla uyumlu olmak zorundadır. Diğer yandan, bir hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan uzmanlar (somut kişiler) herhangi bir uyruğa mensup olabilirler.

3. İnsan Kaynakları Bütçe Kaleminde belirtilmek üzere kamu görevlilerinin maaşları uygun maliyetlerden midir?

Kamu görevlilerinin maaşlarının uygun maliyetlerden olup olmadığını öğrenmek için ulusal mevzuata bakmak gerekir. Bu konuya ilişkin olarak lütfen ülkenizdeki Ulusal Otorite / Ulusal Bilgilendirme Noktası ile irtibata geçiniz;

http://www.blacksea-cbc.net/index.php?page=MANAGEMENT_NIP

4. Kamu görevlisi kadrolarına yapılan alımlar, hizmet sözleşmesi temelinde değil kamu makamları tarafından atama üzerine gerçekleşmektedir. Bu durumda bu kişilere ödenen maaş Program kapsamında uygun maliyet midir?

Proje ekip üyelerinin doğrudan Yararlanıcı ve/veya Ortak tarafından istihdam edildiği çalıştırma belgeleri (atama emirleri ve diğerleri) ile ispat edilebildiği sürece, kamu görevlilerinin maaşları Program kuralları kapsamında uygun maliyet sayılır. Bu durumun söz konusu olduğu hallerde, proje ekibinin ilgili üyelerinin yukarıda bahsedilen usul gereğince istihdam edilen kamu görevlileri olduğunu bildiren bir yazı eşliğindeki çalıştırma belgeleri (atama emirleri ve diğerleri), hizmet sözleşmelerine eşdeğer kabul edilir.

Yukarıdaki açıklama genel bir açıklama olup Türkiye’den başvuracak kamu kurumları için aşağıdaki açıklama geçerlidir

LÜTFEN DİKKAT: Türkiye’de Merkezi Finans ve İhale Biriminin Sözleşme Makamı olduğu AB hibe programlarında Başvuru sahibi/ortağın kamu kurumu/kuruluş olması durumunda, bu kurum/kuruluşlarda hâlihazırda çalışan kamu personelinin maaşları ortak finansman tutarına kadar uygun maliyet olarak sayılmakla birlikte, bu Program kapsamında hibe faydalanıcıları ortak finansman sağlamayacakları için, bu yaklaşım geçerli değildir. Hibe faydalanıcılarının ortak finansmanları Ulusal Bütçeden karşılanacaktır.

5. Proje kapsamında alınan malzeme ve donanım Avrupa menşeli olmak zorunda mıdır?

Hibe sözleşmesinin (Ek-F) 7.2.20 maddesiyle değiştirildiği üzere, bu sözleşmenin 4. Ekinin (Avrupa Toplulukları tarafından finanse edilen dış faaliyetler ihale prosedürleri) 2.2 maddesi uyarınca, ihalede teklif veren taraf malzemenin menşeini belirtmek zorundadır. Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracının (ENPI) kurulması ile ilgili genel hükümleri belirleyen 1638/2006 (EC) sayılı ve 24 Ekim 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü’nün 21.1 maddesi gereğince, bu Tüzüğe göre finanse edilen sözleşmeler altında alınan tüm malzeme ve donanımların menşesi;

- Topluluğa üye ülkeler veya;

- Bu Tüzük kapsamında Yararlanıcı sayılan ülkeler (Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistin Ulusal Yönetimi, Beyaz Rusya, Ermenistan, Fas, Gürcistan, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Moldova, Rusya Federasyonu, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün) veya;

- Katılım Öncesi Yardım Aracı oluşturulmasına ilişkin 1085/2006 (EC) sayılı ve 17 Temmuz 2006 tarihli Konsey Tüzüğü’yle kurulan Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Yararlanıcı sayılan ülkeler (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan (Kosova da dâhil olmak üzere) ve Türkiye) veya;

- Avrupa Ekonomik Alanına üye ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) olabilir.

6. Uygun maliyetlerin % 7’sine kadar olan idari giderler (sabit giderler ve doğrudan olmayan maliyetler) yalnızca Başvuru Sahibi için mi, yoksa tüm ortaklar için mi geçerlidir?

Başvuru Rehberinin Bölüm 2.1.5 Maliyetlerin Uygunluğu kısmı uyarınca, projenin doğrudan uygun maliyeti olan meblağın %7’sini aşmayacak sabit bir yüzdesi, Yararlanıcı ve ortaklar tarafından üstlenilen genel yönetim giderini ödemek amacıyla dolaylı bir maliyet olarak ileri sürülebilir. % 7’lik bu sınır, proje düzeyinde Başvuru Sahibi ve ortakların maliyetlerinin ortalamasına değil, her ortak ve Başvuru Sahibinin münferit maliyetlerine işaret etmektedir.

7. Proje ekibini bütçeye nasıl yansıtmalıyız?

Aşağıdaki iki husus arasında net bir ayrım yapılmalıdır:

Bir kurum veya kuruluş tarafından, söz konusu kurum veya kuruluşun hâlihazırdaki personelinden, projeye katılımının kapsamını belirten bilgiyi de içerecek şekilde açık bir görevlendirmeyle atanan; maaşları ‘1. İnsan Kaynakları’ bütçe kaleminde yer alacak, hizmet sözleşmeleri (veya benzeri belgeler) aracılığıyla istihdam edilen personel,   ‘5.1 Harici Uzmanlar’ alt başlığı altında bütçeye yansıtılacak, bir kurum veya kuruluşun bazı görevleri yerine getirmek için yeterli mesleki uzmana sahip olmaması halinde sözleşme yapılacak harici uzmanlar.

8. İhale süreçlerini, projenin uygulaması başlamadan önce işletebilir miyiz?

Evet, taşeron mal/hizmet/kullanılan yapı/tedarik/teslimat ihale süreci, projenin uygulama sürecinden evvel başlatılabilir; ancak Ek 4’te belirtilen hükümler uyarınca, projenin uygulama süresi başlatılmadıkça Yararlanıcı veya ortaklar tarafından sözleşme yapılamaz.

9. Proje ekibinde istihdam edilen personelin maaş, seyahat ve harcırah maliyetleri için azami bir miktar belirlenmiş midir?

Lütfen, Hibe Sözleşmesinin ‘Genel Koşullar’ bölümünün 14.2 maddesi uyarınca, maaş ve harcırah maliyetlerinin, Yararlanıcı veya ortaklarınca harcanması uygun görülen miktarı geçmemesi gerektiğinin ve projede yer alan personel ve diğer kişilerin seyahat ve harcırah giderlerinin her tür tüzel kişilik için öngörülen ulusal mevzuat gereğince, Yararlanıcı veya ortaklarınca harcanması uygun görülen meblağı geçmedikleri takdirde uygun sayılacağına dikkat ediniz.

10. Program kuralları kapsamında ayni yardımlar uygun mudur?

Ayni yardımlar gerçek bir harcama olarak nitelendirilmediğinden uygun maliyet değildir, ancak Bütçe Tablo 4’te ayrıca belirtilmelidir. Ayni yardımlar, Yararlanıcı ya da ortakları tarafından sağlanan ortak finansman olarak gösterilemezler. Ancak, projede görevlendirilen personelin maliyeti ayni yardım olarak değerlendirilmez ve bu maliyet Yararlanıcı veya ortakları tarafından karşılandığı takdirde projenin bütçesine ortak finansman olarak yansıtılabilir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Projenin Tanımında ayni yardım öngörülmüşse, bu temin edilmelidir. 

11.Projenin uygulanması esnasında veya sonrasında kâr edilmesine izin verilmekte midir?

Hibe alan Yararlanıcı ve ortakları, hiçbir şart altında projenin kendisi için kar sağlayamayacağını kabul ederler; projeden kaynaklanan giderler ve gelirler arasında bir denge sağlanmalıdır. Bu dengenin sağlanması için iletilecek ödeme taleplerinde kâr, projenin gerçekleşen giderlerinin üzerinde meydana gelen gelir olarak kaydedilmelidir.

12. Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra onaylanan bütçede değişiklikler yapılabilir mi?

Bütçede veya Proje Tanımında yapılan değişiklikler, projenin temel amacını etkilemediği ve mali etkisi; projede aynı bütçe başlığı altında bir kalemin silinmesi veya eklenmesi şeklindeki aktarımlar veya uygun maliyetlerin her başlığına ilişkin olarak %15’lik veya daha az sapma olacak şekilde ana bütçe başlıkları arasında aktarımlarla sınırlı olduğu takdirde, Yararlanıcı Proje bütçesinde değişiklik yapabilir ve bunu takip eden 7 gün içerisinde değişikliği Ortak Yönetim Makamına bildirir.

Hibe Başvuru Formu

1. IPA+ENPI birleşik bütçesi yapılacak mıdır?

ENPI+IPA birleşik bütçesi, yalnızca Hibe Başvuru Formunun 2.5 Kısmında yer almaktadır. Bütçe (Ek B) iki dosya içermektedir; 4 çalışma sayfalı bir ENPI bütçesi ve (IPA fonu söz konusu olduğu takdirde) 4 çalışma sayfalı bir IPA bütçesi.

2. Katma Değer Vergisi, bütçeye dahil edilmeli midir?

Herhangi bir şekilde ödenmiş KDV’nin iadesini almayı haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, KDV’yi maliyetler kısmında belirtmelidirler. Herhangi bir şekilde ödenmiş KDV’nin iadesini almayı haiz kurum ve kuruluşlar, KDV’yi maliyetler kısmında belirtmezler. Herhangi bir şekilde ödenmiş KDV’nin kısmen iadesini almayı haiz kurum ve kuruluşlar, KDV’yi maliyetler kısmında belirtmezler. Herhangi bir şekilde, kısmen iadesi alınamayan ödenmiş KDV, maliyetler kısmında belirtilmelidir.

Lütfen, KDV için ayrı bir sütun bulunmadığından, (mevcut ise) KDV’nin Bütçede öngörülen maliyetlere dahil edilmesi gerektiğine dikkat ediniz.

3. Toplam hibe miktarı 500.000 Avroyu veya ENPI+IPA hibe miktarı 500.000 Avroyu geçtiği takdirde harici denetim raporu sunmaya gerek var mıdır? Örneğin, ENPI hibesi 400.000 Avro, IPA hibesi 200.000 Avro olmak üzere, toplam hibe miktarı 500.000 Avroyu aştığı halde, hem Yararlanıcıdan hem de IPA Mali Ana Yararlanıcıdan harici denetim raporu istenecek midir?
 
Harici denetim raporu talebinde bulunulmasındaki amaç, söz konusu tüzel kişiliğin mali kapasitesinin potansiyel hibe sözleşmesini uygulamaya yetkin olduğunun doğrulanmasıdır.

İki farklı tüzel kişilik ve hibe sözleşmesi söz konusu olduğundan, aşağıdaki durumlarda harici denetim raporu talep edilmektedir:

    İstenen ENPI hibe miktarı 500.000 Avroyu (ortak finansman hariç) aşıyorsa, Potansiyel Yararlanıcıdan;
    İstenen IPA hibe miktarı 500.000 Avroyu (ortak finansman hariç) aşıyorsa, Potansiyel IPA Ana Yararlanıcısından istenir.

4. Proje başvurusu esnasında sunulan Başvuru Paketine, “Ortaklık Beyannamesi”ni koymaya gerek var mıdır?

Evet, başvuru esnasında Ortaklık Beyanlarının (Başvuru Rehberi, Ek A, Bölüm 4.5 ve 5.2) sunulması zorunludur. Bu belgenin aslı, Ortakların (IPA Mali Ana Yararlanıcı da dahil olmak üzere) Başvuru Sahibine karşı taahhütlerini temsil ettiğinden Yararlanıcı dışındaki, (var ise) IPA Mali Yararlanıcı da dahil olmak üzere tüm ortaklar tarafından başvuru esnasında sunulmalıdır. Dolayısıyla Başvuru Sahibi, Başvuru Sahibinin Beyanını; IPA Mali Ana Yararlanıcı, IPA Mali Yararlanıcının Beyanının yani sıra Ortaklık Beyanını; Ortaklar, Ortaklık Beyanını sunmak zorundadırlar.

5. Yarı zamanlı personel istihdam edilmesi halinde, bu durum bütçeye nasıl yansıtılır? Birim sayısı (mevcut halde ay sayısı) mı ikiye bölünmelidir; yoksa birim sayısı projenin süresiyle aynı tutularak maaşlar mı ikiye bölünmelidir?

Personelden bir kişi yarı zamanlı olarak çalıştırılıyorsa, bu kişiye ödenecek ücret projeye harcadığı zamanla orantılı olmalıdır, dolayısıyla soruda örnek verilen durumda maaş ikiye bölünerek ödenmelidir. Birim sayısı (mevcut halde ay sayısı), kişinin projede çalıştığı süreyi ki bu proje süresinin bir kısmı ya da daha kısa bir sure anlamına gelebilir, yansıtmalıdır. Yarı zamanlı çalışan elemanlarınızı aşağıdaki örnekteki yolu izleyerek projenizin bütçesine yansıtabilirsiniz:

- Tanım: Bulgaristan bölgesel koordinatörü (18 aylık bir süre için yarı zamanlı olarak, yarı zamanlı çalışma ücreti olarak 1000 Avro karşılığı çalışacak.)

-Birim sayısı: 18 * %50

Birim bedeli: 2000 Avro

6. Projede Türk ortak yer almıyorsa, Başvuru Formunun IPA Fonları ile ilgili olan kısımlarını silebilir miyiz?

Evet, lütfen metnin size uygun olmayan kısımlarını silerek, formu kendi durumunuza uyarlayın.

7. Sunulan belgelerin resmi olmayan tercümeleri kim tarafından onaylanır?

Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.2'de belirtildiği üzere destekleyici belgelerin resmi olmayan İngilizce tercümeleri, Başvuru Sahibi/Ortak kuruluşun yasal temsilcisi tarafından imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle onaylanacaktır ve Program yetkililerine sunulacaktır.

8. Ortaklık Anlaşmasını başvuru esnasında sunmak zorunlu mudur?

Hayır, başvuru esnasında Ortaklık Anlaşması talep edilmemektedir. Bu belge, Ortak Yönetim Makamı ile hibe sözleşmesi yapılabilmesinin bir ön koşulu olarak, yalnızca finanse edilmek için seçilen projelerden istenecektir. 

9. İştirakçinin maliyet ve katkıları projenin bütçesine nasıl yansıtılmalıdır?

Bütçenin ortak finansmanla ilgili olan bölümünde iştirakçiye ayrılmış bir kısım bulunmamaktadır. İştirakçinin - aynı zamanda uygun olan tek maliyeti olan - harcırah ve seyahat masrafları, projenin ortaklarından herhangi birinin bütçesinde gösterilir.

İngilizce dilinde yayınlanan metin için:

http://blacksea-cbc.net/news/archive-news/faq-section-has-been-updated/faq/ 

Kaynak: AB Bakanlığı